Изцяло керамични конструкции

От дълбока древност всички видове порцелани са привличали вниманието на зъболекарите. Техните качества още на пръв поглед са подходящи за изработка на различни видове снемаеми и неснемаеми протезни коснтрукции - порцеланът е възможно да се оцветява, на практика не променя цвета си в продължение на десетилетия и не се напоява с никакви течности (имбибирането е на практика нулево). Порцелановите изделия имат голяма якост на натиск и опъване, недостатък е незадоволителната якост на огъване, усукване и появата на пукнатини с течение на времето. В последните няколко десетилетия в практиката са въведени различни керамични системи, при които здравината на възстановяванията се осигурява чрез комбинирането на ядро от керамика с високи механични показатели, но с незадоволителни естетични качества, и керамика, която се нанася върху ядрото. Наслояват се и се изпичат порцелани с подходящ коефицент на термично разширение и високи естетични показатели. Макар и по-рядко, се изработват и конструкции без нанасяне на керамика върху ядрото - основно от прескерамика. В момента са разработени няколко системи, които биха могли да се класифицират в следните групи:

  1. Изцяло керамични с инфраструктура, подсилена с двуалуминиев триокис

  2. Изцяло керамични с инфраструктура, подсилена с лята керамика

  3. Изцяло керамични с инфраструктура, подсилена с повишено левцитно съдържание

  4. Изцяло керамични с инфраструктура, подсилена с магнезиев окис

По отношение на първия вид - това са системи подсилени с двуалуминиев триокис, които се характеризират с изключителната здравина на връзката между алуминиевия катион и кислородния анион. В природата подобни съединения се срещат под формата на минерала корунд, характеризиращ се с високата си твъдост. Инфрастуктурата с лята керамика е подобна на хидроксилапатита на емайла. Голямото сходство в оптичните и физикомеханични свойства на стъклокерамиката и зъбния емайл позволява изработването на коронки и керамични вставки, които са с високи естетични показатели.

Към изцялокерамичните възстановявания трябва да се подхожда внимателно - те се изработват само на места, които не са подложени на голямо натоварване. Подходящи са за фронталния участък, където естетиката е водеща; напоследък обаче здравината на керамичните материали нараства и все повече производители предлагат керамични маси дори и за дъвкателни зъби. Противопоказания за изработката на изцяло керамични конструкции са парафункциите на мускулатурата - при наличие на така наречения бруксизъм. По отношение на биосъвместимостта керамичните реставрации са с клинично доказана такава с други материали, като например съществуващи обтурации от амалгама, което е ключово преимущество на фона на нарастващия брой алергии у пациентите. Друго преимущество е липсата на оцветявания около венеца, което се наблюдава при металокерамиката. Важно е да се отбележи че и при двата вида - металокерамиката и чистата керамика се натрупва зъбна плака, но в много малко количество, което оказва предпазващ ефект върху клиничното здраве на пародонта. Естествените зъби на пациента натрупват много по-малко количество плака в сравнение с изцялокерамичните конструкции; единствено изцяло металните протезни конструкции натрупват по-малко количество зъбна плака и са по-хигиенични от чистата керамика. Основно значение за това доколко една корона или мост са хигиенични има степента на тяхната гладкост - доколко материалът на конструкцията е възможно да се полира. В техническата литература има описани девет степени на гладкост, като човекът дори и при употребата на най-съвременните тхнологични решения е успял да постигне само шестата степен от тях.

Първите опити за използването на оптични скениращи методи и микропроцесори за изработването на керамични инлеи са публикувани през 1971 година. Системата Cerec (съкращение от Ceramic Reconstruction) за машинно изработване на изцялокерамични протезни конструкции, станала известна като CAD/CAM технология (акроним от Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing) е базирана на оптичните и компютърните технологии. Системата работи на следния принцип:

  1. Скениране на конкретния обект подлежащ на реконструкция с видеокамера, излъчваща инфрачервени лъчи, част от които се отразяват обратно в камерата и чрез видеопроцесор се трансформират върху екрана като огледален образ

  2. Оптичният образ се трансформира в нематериален отпечатък на зъбите на пациента във виртуалната среда на компютъра

  3. Конструиране на бъдещия модел със специални програми, позволяващи всякакъв вид корекции, които след като бъдат финализирани се изобразяват в 3D модел

  4. Избират се подходящи керамични блокчета и се пристъпва към тяхното изрязване - обикновено това отнема около един час, през което време пациентът може да бъде в кабинета и да изчаква фиксирането на конструкцията без временна вложка или временна корона

  5. Машинно изработваните керамични конструкции се циментират към зъбните тъкани с двойнополимеризиращи цименти.

При използването на тази система се спестяват зъбни тъкани - премахват се само стари обтурации и кариозните места се почистват. Системата може да се използва само в клинични условия, при което се спестява време, или да се комбинира с лабораторно нанасяне на керамични маси върху вече фрезования керамичен блок. При втория метод естетиката е доста по-добра, тъй като при наслояване на керамични маси зъботехникът може да възпроизведе множество оцветявания по зъба, преливания и наслоявания на цветове; формата на възстановяването при втория метод е също по-добра, тъй като в повечето случаи апаратът възпроизвежда дъвкателните повърхности на зъбите по-схематично. Напоследък с развитието на технологиите се въвеждат все повече екзокад - библиотеки с различни готови форми на дъвкателни повърхности и цели зъбни корони.  

Celay системата също се използва за машинно фрезоване на керамичните блокчета. Основната разлика е че се използват две камери и се работи на принципа за дублирането на детайли подобно на ключове за брави. Съществуват и други разновидности на тези системи, но принципът на клинична работа е сходен при всички независимо от технологичния процес.

На първото посещение се взима отпечатък за изработване на временна конструкция, която да предпазва изпиления зъб от механични и термични дразнения. Следва изпиляване с прагова препарационна граница. Не се препоръчва да се взима отпечатък в същото посещение, тъй като меките тъкани са наранени и кървящи. Поставя се предварително изработената корона и след като премине оздравителният процес (48 - 72 часа) се пристъпва към снемане на отпечатък. Това улеснява от една страна отпечатъчната техника, а от друга елиминира риска конструкцията да остане къса или неточна. Избира се подходящият цвят според различните разцветки.

На третото посещение се ажустира короната и се циментира. Последно, но не и по важност е лекарят по дентална медицина да даде необходимите напътствия за хигиена. Издържливостта на конструкцията е в тясна зависимост от техниката на изработване, здравето на пародонта и добрата орална хигиена.

Изцяло керамичните конструкции не намират особено широко приложение при протезиране върху зъбни импланти. Свойствата на материалите, от които те се изработват, ги правят по-приложими при необходимост от изработка на индиректни възстановявания върху естествените зъби на пациента - витални или девитализирани, и особено при щифтови изграждания с композитни щифтове. При изпиляване на зъби за обвивни корони препарацията трябва да бъде задължително прагова. Дори и при частични корони или вставки не е допустима тангенциална препарация в нито един участък от дефекта на зъба.