Имплантатен размер

Абсолютно всички имплантатни системи се предлагат от производителя в различни имплантатни размери - с различна дължина и с различен диаметър на вътрекостната платформа. Това се дължи на факта че различните хора имат различна анатомия - някои са с по-масивни костни тъкани, а други - с по-малък костен обем. И тъй като за дългосрочната успеваемост в имплантатното лечение е необходимо имплантът да бъде поставен изцяло в обема на костната тъкан, е логично да има имплантати с различен размер за различните протезни полета. От клинична гледна точка възниква въпросът - ако все пак имаме достатъчно обем костна тъкан, какъв имплантатен размер да предпочетем? По-малък или по-голям имплант при равни други условия?

Импланти с различен размер

Фигура 1 - разпределение на дъвкателното налягане

Очевидният отговор на горния въпрос се вижда достатъчно ясно на схемата фигура номер 1. По отношение на механичното натоварване на костта зъбният имплант с по-голям размер има несравнимо по-добра прогноза и се понася значително по-добре от организма. Ключово значение в този случай има налягането, което имплантът оказва върху костта - от физична гледна точка налягането представлява разпределението на сила с определен размер върху единица площ. Зависимостта е обратнопропорционална - колкото по-голяма е площта, върху която въздейства силата, толкова по-малко е налягането и обратно. При по-малка площ сила с равна големина въздейства повече и налягането е по-високо - подобни принципи се вземат под внимание в много области на човешката дейност - от самолетостроенето през конструирането на високопроходими автомобили до обработката на метали с хидравлична преса. Значение има и един биологичен аспект от строежа и обмяната на човешката костна тъкан - налягане до една определена стойност има стимулиращ ефект върху обмяната в костта, а над една стойност силовото въздействие вече придобива патологичен характер - стига се до дистрофични процеси с последваща костна резорбция. И ако въпросната костна тъкан обгражда един зъбен имплант, резултатът е ясен - имплантатът постепенно се разклаща и пада. Всичко това се има предвид в много области на медицината - травматология, реконструктивни намеси върху костните тъкани, и разбира се, имплантология. Така например при имобилизацията на фрактури ранното функционално натоварване води до по-бърза консолидация на фрактурните фрагменти и до образуването на по-здрав и по-плътен калус. Същото важи и за областта на имплантологията - ранното натоварване на зъбните импланти стимулира обмяната на костта и около импланта се образува по-плътна и по-здрава костна тъкан - стига, разбира се, да се спазват определени принципи при планирането и изпълнението на всеки един клиничен случай. При фрактурите за ранното функционално натоварване е необходимо адекватна и стабилна имобилизация на фрактурните фрагменти - задължително по метода на откритата репозиция, с дълги и стабилни пластини за остеосинтеза, по възможност повече на брой и с повече винтове. При имплантите от ключово значение е постигането на добра първична стабилност - логично е че при наличие на подвижност не само че не може да се осъществи ранно натоварване, но и силно нараства вероятността от провал в лечението. Има обаче и доста други фактори, които са от значение за ранното или имедиатно натоварване и са описани подробно по-долу в настоящото изложение. Един от тях е имплантатният размер.

Зъбни импланти    Българският имплантологичен портал    Зъболекар в Пловдив    Цена на зъбен имплант    Гутаперча

Костна резорбция при имплантите с различен размер

Фигура 2 - значение на имплантатната дължина по отношение на успеваемостта в имплантологията. Повечето автори в специализирната литература са единодушни - над определена дължина няма съществено значение колко точно е дълъг един зъбен имплант. Затова и повечето съвременни имплантатни системи не предлагат зъбни импланти с по-голяма дължина от 14 милиметра; при имплантатната система Neobiotech най-дългият имплант е с 13 мм. дължина. За сравнение - първата винтова имплантатна система (Брьонемарк) е включвала зъбни импланти с дължина дори до 18 милиметра. Някои съвременни имплантатни системи, които предлагат решения от типа "Всичко-върху-четири" и до ден днешен предлагат имплантатни платформи с такава дължина - например системата Nobel Biocare. Всичко това обаче е валидно за идеалния случай, при който няма никаква резорбция в шиечната област на импланта - той е плътно срастнал с костта и е заобиколен навсякъде със стабилна костна тъкан с диаметър поне 2 милиметра. Тогава дори и имплант с дължина 8 милиметра е в контакт с костните тъкани в достатъчно голяма площ, за да осигури стабилен резултат с течение на времето; това важи обаче повече за единична корона, а не за мостова конструкция - последната натоварва доста повече импланта по чисто механичен начин и поради това изисква импланти с по-голяма дължина. Въпросът с оптималната дължина на импланта, който ще се използва за мостоносител, все още не е достатъчно проучен - има различни схващания, като общо взето има единодушие по една точка - по възможност трябва да се осигурят по-голям брой зъбни импланти - мостоносители. Най-добре е един имплант да носи един зъб, което от своя страна ще доведе до допълнителни проблеми - разполагането на много на брой импланти един до друг може да доведе до влошаване на кръвоснабдяването на костта между тях с последваща костна резорбция - нещо, което се явява в най-лошите сънища на всеки дентален лекар, работещ в областта на имплантологията.

Клиники за зъбни импланти    Титаниеви импланти    Зъбни импланти - цена

Краен резултат при лечението с импланти с различен размер

Очевидно е че дори и при значителна костна резорбция прогнозата при един имплантат с по-голям размер е значително по-добра. Дори и да се формира вертикален костен джоб до половината от имплантатната дължина, все още има достатъчно площ на остеоинтеграцията, която да здържа стабилно импланта в костната тъкан. След съответните лечебни мерки за стациониране и дори пълно излекуване на периимплантита подбен имплант остава функционално годен и може да служи още дълги години на пациента. В най-общия случай оперативните интервенции за лечението на периимплантита са доста по-леки и оздравителният процес е доста по-бърз и безболезнен при един периимплантит, отколкото при поставянето на един нов зъбен имплант - особено при двуетапните методи, при които вместо една операция се налагат две през различен период от време.

Видове зъбни импланти    Синуслифт

Значение на имплантатната ширина

От особено голямо значение е имплантатният диаметър - на горната схема той е означен с буквите А и В от латинската азбука. При широките импланти има съответно по-голям диаметър, отколкото при тесните - А > В. Това осигурява една доста по-голяма устойчивост спрямо косо и напречно действащите сили - вижда се проекцията на вектора на силата. Тъй като дъвкателните сили много рядко са ориентирани строго по надлъжната ос на зъбните импланти, това е определено от значение - широките импланти са много по-устойчиви на тях спрямо зъбните импланти с малък диаметър. Тази тенденция е особено силно изразена за по-дълъг период от време - по литературни данни широките импланти се засягат много по-рядко от периимплантити и процеси на костна резорбция. 

За нас